“Notes”,Dimitris Michalakis, Syntagma Square

Athens Photo World